Etický kodexmakléře Aktivreality

 • Makléř jedná v souladu s platnou legislativou České republiky, řídí se dobrými mravy a vystupuje podle obecně uznávaných pravidel slušného chování.
 • Makléř hájí zájmy svého klienta jako své vlastní.
 • Makléř neuvede klienta vědomě v omyl, nezamlčuje žádné skutečnosti týkající se obchodů, které sjednává.
 • Makléř vždy jedná podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 • Makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
 • Makléř koná vždy jen v tom rozsahu, jenž mu byl klientem svěřen.
 • Makléř dodržuje všechny dohody a domluvené termíny sjednané s klientem. V případě nemožnosti jejich realizace je povinen se klientovi včas omluvit a zrušení úmluvy odůvodnit.
 • Makléř nepřekročí nikdy své kompetence plynoucí z pracovních popisů a činnosti a z pověření klienta.
 • Makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace poskytnuté klientem a to ani po ukončení spolupráce a chrání jeho osobní data.
 • Makléř jedná vždy čestně a kvalifikovaným způsobem v souladu s dobrými mravy a zásadami AktivReality.
 • Makléř ke všem svým klientům přistupuje bez předsudků, nečiní mezi nimi rozdílů motivovaných rasově, nábožensky, politicky, názorově, národnostně, sexuální orientací a podobně.
 • Makléř svým chováním reprezentuje značku AktivReality, zvyšuje prestiž realitního makléře a profesionalitu obchodu s nemovitostmi.
 • Makléř neustále zvyšuje svou odbornou kvalifikaci v zájmu dalšího zkvalitnění svých služeb klientům.

Makléř se řídí vždy a to bez výjimky tímto Etickým kodexem Aktivreality