Jak to funguje na katastru nemovitostí?

Katastrální úřad je místem, kde probíhá převod vlastnictví mezi prodávajícím a kupujícím. Ve své podstatě tato instituce slouží k ochraně a zajištění vlastnického práva k dané nemovitosti, které se převádí na základě žádosti o vklad. Fakticky se tak nemůže stát, že dům bude prodán bez toho, abyste o tomto kroku věděli. K převodu vlastnického práva je mimo jiné potřeba podat Návrh na vklad, který můžete vyplnit na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Pro shrnutí níže uvádíme důležité dokumenty, které jsou při převod nemovitosti nutné:

  • jeden stejnopis kupní smlouvy s úředně ověřenými podpisy
  • návrh na vklad do katastru nemovitostí
  • plná moc s ověřenými podpisy, v případě, že za Vás Kupní smlouvu podepisovala pověřená osoba
  • pokud smlouva nebyla sepsána v českém jazyce, je potřeba dodat úředně ověřený překlad

Čas nutný k převodu vlastnického práva

Výše uvedené dokumenty je potřeba zanést na místně příslušný katastrální úřad. Nezapomeňte na kolek ve výši 1000 Kč, který můžete zakoupit na daném katastrálním úřadě nebo jakékoli poště ve svém okolí. Jakmile dokumenty doložíte, katastrální úřad potřebuje určitý čas k jejich prozkoumání. U vytížených katastrálních úřadů se čekací lhůta počítá na dlouhé týdny i měsíce. Katastrální úřady v menších městech vklad obvykle provádějí v kratších intervalech. Vše pochopitelně záleží na konkrétní situaci i formálních a obsahových náležitostech jednotlivých dokumentů.

Kdy vám bude doručeno rozhodnutí o vkladu?

Do druhého dne od podání návrhu na vklad a doručení výše uvedených dokumentů kontaktujte úřad vlastníka nemovitosti, kterému od tohoto dne běží 20denní lhůta, během níž se může vyjádřit k případnému protiprávnímu jednání nebo nedovolenému nakládání s jeho nemovitostí. Po uplynutí této lhůty se začne úřad zabývat návrhem, o jehož schválení následně vyrozumí obě strany (prodávajícího a kupujícího).

Z jakého důvodu katastr vklad nepovolí?

Chyby a nedostatky v kupní smlouvě, nebo v návrhu na vklad mohou být překážkou pro povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. O jaké nedostatky se v tomto případě jedná?

Špatná identifikace předmětu převodu
Absence základních náležitostí kupní smlouvy (neuvedení či nejednoznačné určení kupní ceny apod.)
Chybně uvedené nacionále (např. chyba v rodném čísle, v trvalém bydlišti)
Právní vady bránící v převodu nemovitosti (exekuce apod.)

Tip navíc: Pro bezpečnost celé realitní transakce doporučujeme do procesu zařadit také úschovu peněz.